Συντακτικοί Τύποι

Άσκηση αντιστοίχισης

Μετακινήστε τα δεξιά αντικείμενα και αντιστοιχίστε τα επάνω στα αριστερά.