Ενεργοποιήστε JavaScript, java στον browser,
περιστρέψτε τα μόρια με το ποντίκι,
κάντε ζούμ με τον τροχό του ποντικιού
και δεξί κλίκ στην οθόνη.


Νουκλεοτίδιαv(ήχος)

Τα νουκλεοτίδια προέρχονται από τη σύνδεση , με ομοιοπολικό δεσμό τριών διαφορετικών μορίων. Μιας πεντόζης (σάκχαρο με πέντε άτομα άνθρακα) , ενός μορίου φωσφορικού οξέος και μιας οργανικής αζωτούχας βάσης .


Δεσοξυριβόζη

Τα νουκλεοτίδια του DNA περιέχουν την πεντόζη δεσοξυριβόζη και ονομάζονται δεσοξυριβονουκλεοτίδια , ενώ τα νουκλεοτίδια του RNA περιέχουν την πεντόζη
ριβόζη και ονομάζονται ριβονουκλεοτίδια.


Ριβόζη

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι η αδενίνη (Α) , η θυμίνη (T) , η γουανίνη (G) , η κυτοσίνη (C) και η ουρακίλη (U).

αδενίνη

Θυμίνη

γουανίνη

κυτοσίνη

ουρακίλη

H αδενίνη , η γουανίνη και η κυτοσίνη συναντώνται και στα δύο είδη νουκλεϊκών οξέων. Η θυμίνη υπάρχει μόνο στο DNA , ενώ η ουρακίλη μόνο στο RNA .

Δύο μονοφωσφορικά νουκλεοτίδια ενώνονται με ομοιοπολικό δεσμό, για να αποτελέσουν ένα δινουκλεοτίδιο. Αν στο δινουκλεοτίδιο προστεθεί ένα ακόμη νουκλεοτίδιο, τότε δημιουργείται ένα τρινουκλεοτίδιο. Αν προστεθεί ένα ακόμη, τότε δημιουργείται ένα τετρανουκλεοτίδιο κ.ο.κ. Αν η διαδικασία αυτή επαναληφθεί χιλιάδες φορές, τότε δημιουργείται ένα πολυνουκλεοτίδιο . Στην αναπαράσταση αριστερά κάθε νουκλεοτίδιο έχει χρωματιστεί διαφορετικά.

 

Δομή του DNAv(ήχος)

Τα πολυνουκλεοτίδια , όπως και οι πρωτεΐνες , εκτός από την πρωτοταγή δομή τους , διαθέτουν και διάταξη στο χώρο (στερεοδιάταξη). Το 1953 οι Τ. Γουάτσον και Φ. Κρίκ παρουσίασαν ένα μοντέλο για τη δομή του DNA , που ονομάστηκε μοντέλο της διπλής έλικας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό , που σήμερα είναι αποδεκτό από ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα, το μόριο του DNA έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

Αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες, τους κλώνους, που σχηματίζουν διπλή έλικα .

Οι αζωτούχες βάσεις σε κάθε κλώνο είναι κάθετες στον κύριο άξονα του μορίου και προεξέχουν προς το εσωτερικό του.

Οι δύο κλώνοι συγκρατούνται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου , που σχηματίζονται μεταξύ των αζωτούχων βάσεων τους. Τα ζευγάρια των αζωτούχων βάσεων, ανάμεσα στις οποίες μπορούν να σχηματιστούν δεσμοί υδρογόνου, είναι καθορισμένα:η αδενίνη με τη θυμίνη και η γουανίνη με την κυτοσίνη. Οι βάσεις αδενίνη/θυμίνη και γουανίνη/κυτοσίνη, μεταξύ των οποίων σχηματίζονται δεσμοί υδρογόνου, χαρακτηρίζονται ως συμπληρωματικές. Μεταξύ των βάσεων Α και Τ σχηματίζονται δύο δεσμοί υδρογόνου, ενώ μεταξύ των βάσεων G και C σχηματίζονται τρεις.

 

Ρόλος του DNAv(ήχος)

Συνοπτικά το μόριο του DNA είναι ικανό :

  • Να φέρει τις γενετικές πληροφορίες.
  • Να ελέγχει μέσω αυτών κάθε κυτταρική δραστηριότητα.
  • Να μεταβιβάζει τις πληροφορίες αναλλοίωτες από γενιά σε γενιά.
  • Να επιτρέπει τη δημιουργία γενετικής ποικιλομορφίας.