Ενας από τους διεθνείς

πρωτοπόρους της

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

είναι και ο ελληνικής καταγωγής

καθηγητής του Χημικού τμήματος

του Πανεπιστημίου του YALE

PAUL ANASTAS